Dokters van de Wereld zoekt een / Médecins du monde cherche un(e) Fundraising Officer Direct Dialogue

Dokters van de Wereld zoekt een / Médecins du monde cherche un(e) Fundraising Officer Direct Dialogue

22 April 2021

Dokters van de Wereld zoekt een / Médecins du monde cherche un(e) Fundraising Officer Direct Dialogue

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.

DE ESSENTIE

Je bent verantwoordelijk voor de marketingstrategieën en actieplannen voor Direct Dialogue of de werving van reguliere donateurs onder de supervisie van de Campaign Director. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van strategische en operationele fondsenwervingsdoelstellingen voor de werving van reguliere donateurs om zo bij te dragen aan de financiële autonomie van Dokters van de Wereld België.

Je zal deel uitmaken van het Marketing-team.

Je werkt in Brussel op het hoofdkantoor.

BELANGRIJKSTE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Als verantwoordelijke voor de werving van reguliere donateurs (via de verschillende offline kanalen: Face-to-Face, Huis-aan-huis, ambulant en/of instore) zal jij de fondsenwervingsstrategie ontwikkelen en uitvoeren via de werving en rekrutering van nieuwe vaste donateurs, via het beheer van dienstverleners en interne mobilisatie, door alle interne en externe acties en activiteiten te coördineren met het oog op een optimale financiering van kleine donateurs voor de projecten die door DvdW in België en internationaal worden uitgevoerd.

Voorbeelden van taken:

 • Ontwikkeling van de marketingstrategie voor de werving van nieuwe vaste donateurs, met als doel de huidige acties te consolideren en nieuwe acties te testen om tegen 2025 een realistische groei van de fondsenwerving te bereiken;
 • De strategie uitvoeren via een jaarlijks actieplan dat gericht is op verschillende wervingsbenaderingen/-kanalen;
 • Een dashboard ontwikkelen met sleutelindicatoren om het effect van de ondernomen acties te meten;
 • Zorgen voor de follow-up en het dagelijks beheer van deze activiteiten;
 • Ontwikkelen van aanwervingscommunicatieconcepten en -materiaal;
 • Beheer van strategische besprekingen met dienstverleners;
 • Beheer van de operationele relatie met de verschillende dienstverleners voor de uitvoering van het actieplan voor aanwerving, met inbegrip van briefing/opleiding/debriefing/materiaal;
 • DvdW-recruiters opleiden, bezoeken en motiveren;
 • Zorgen voor monitoring/evaluatie/rapportage van budgetten en KPI's;
 • Maandelijks de resultaten van de ondernomen acties analyseren en onmiddellijk de nodige aanpassingen voorstellen;
 • Prospecteren, verkennen en testen van nieuwe manieren om vaste donoren te werven;
 • Opbouwen van een business case voor de mogelijke ontwikkeling van een team van recruiters binnen Dokters van de Wereld België;
 • Zorgen voor een strategische/actieve waakzaamheid inzake aanwerving en acquisitie van andere spelers in de sector en/of andere DvdW-delegaties, teneinde de DvdW-strategie te kunnen vernieuwen en aanpassen.

Als lid van het marketingteam werk je uiteraard in teamverband en neem je deel aan de coördinatie van het marketingteam en de campagneafdeling.

JOUW PROFIEL

 • Aantoonbare ervaring op het gebied van fondsenwerving, marketing en omgang met individuele donateurs.
 • Ervaring hebben gehad als recruiter en/of een team van recruiters hebben geleid. Ten minste 5 jaar ervaring in het aanwerven van donateurs.
 • Aantoonbare ervaring in teammanagement.
 • Vermogen om te onderhandelen en te overtuigen. Een echt "commercieel talent".
 • Efficiënte communicatie zowel intern met het personeel van de afdeling als extern met alle contacten.
 •  
 • Master in marketing, statistiek of economie, of gelijkwaardige ervaring.
 • Beheer van het Pack Office, met inbegrip van een grondige kennis van Excel.
 • Tweetalig FR/NL. Nederlands (moedertaal). Frans (C2). Engels (C1).
 • Georganiseerd en nauwkeurig.
 • Bewezen gebruik van CRM en/of SFTP is een pluspunt.
 • Uitstekende relationele vaardigheden zullen ervoor zorgen dat je deze opdrachten met succes kunt uitvoeren.

ONS AANBOD

 • Een boeiende job in een dynamische, familiale omgeving in een professionele ploeg.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een brutosalaris van 3.349,94 € voor 5 jaar ervaring ; een brutosalaris van 3.509,46 €voor 10 jaar ervaring ; een brutosalaris van 3.668,98 €voor 15 jaar ervaring. Enkel relevante ervaring wordt erkend.
 • Maaltijdcheques - Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer – Hospitalisatieverzekering.

INTERESSE?

Stel je kandidaat door het formulier in te vullen en ons te bezorgen uiterlijk tegen 30/04/2021:

Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht.

Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn.

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie.

De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden.

Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

_______________________________________________________________________________________________

L’ESSENTIEL

Sous la supervision du Directeur Campagne, vous êtes chargé.e des stratégies et plans d’actions marketing concernant le Direct Dialogue ou l’acquisition/recrutement de donateurs réguliers. Vous élaborez et mettez en œuvre les objectifs stratégiques et opérationnels dans la collecte de fonds pour le recrutement de donateurs réguliers offline afin de concourir à l’autonomie financière de Médecins du Monde Belgique.

Vous faites partie de l’équipe Marketing. Vous travaillez sur Bruxelles au Siège.

PRINCIPALES TACHES ET RESPONSABILITES

En tant que responsable du recrutement de donateurs réguliers offline (à savoir : les différents canaux que sont les Face-to-Face, Door-to-Door, itinérante et/ou instore), votre rôle sera de développer et mettre en œuvre la stratégie de récolte de fonds via l’acquisition et le recrutement de nouveaux donateurs réguliers, via la gestion de prestataires et la mobilisation interne, en coordonnant l’ensemble des actions et activités internes et externes afin de optimiser les moyens de financements des petits donateurs pour les projets menés par MdM en Belgique et à l’International.

Exemples de tâches :

 • Elaborer la stratégie marketing concernant le recrutement de nouveaux donateurs réguliers en visant à une consolidation des actions en cours et en testant de nouvelles actions pour viser une croissance de levée de fonds réaliste d’ici 2025 ;
 • Mettre en oeuvre la stratégie via un Plan D’actions Annuel axé sur différentes démarches/canaux de recrutement ;
 • Elaborer un tableau de bord avec des indicateurs clés à suivre pour mesure l’impact des actions entreprises ;
 • Assurer le suivi et la gestion quotidienne de ces activités ;
 • Développer des concepts et des supports de communication pour le recrutement ;
 • Gérer les discussions stratégiques avec les prestataires ;
 • Gérer la relation opérationnelle avec les différents prestataires de services pour la réalisation du plan d'actions sur le recrutement, en ce compris briefing/formation/debriefing/matériel ;
 • Former, visiter et motiver les recruteurs de MdM ;
 • Assurer les suivi/évaluation/reporting de budgets et des KPI ;
 • Analyser mensuellement les résultats sur les actions entreprises et proposer immédiatement les ajustements nécessaires ;
 • Prospecter, explorer et tester de nouvelles voies de recrutement des donateurs réguliers ;
 • Construire un busines case sur l’éventuel développement d’une équipe de recruteurs au sein de MdM.be ;
 • Assurer une veille stratégique/active en matière de recrutement et d’acquisition sur d’autres acteurs du secteur et/ou d’autres délégations de MdM, afin de pouvoir innover et adapter la stratégie de MdM.be.

En tant que collaborateur de l’équipe marketing, vous seriez bien évidemment amené à travailler en équipe, à participer aux moments de coordination de l’équipe Marketing et du département Campagne.

VOTRE PROFIL

 • Expérience prouvée dans la récolte de fonds, le marketing et la relation avec les donateurs individuels.
 • Avoir été recruteur et/ou avoir encadré une équipe de recruteurs. Avoir au moins 5 ans d'expérience sur le recrutement de donateurs
 • Expérience avérée en gestion d’équipe.
 • Capacité de négociation et de persuasion. Vrai "talent commercial".
 • Communication efficiente tant en interne avec les collaborateurs du département qu’en externe avec tout contact.
 • Capacités rédactionnelles.
 • Master in marketing, statistiques ou sciences économiques, ou expérience équivalente.
 • Maîtrise des outils bureautiques du Pack Office, dont connaissance approfondie d’Excel.
 • Bilingue FR/NL. Néerlandais (langue maternelle). Français (C2). Anglais (C1).
 • Organisé.e et rigoureux.se.
 • L’utilisation avérée de CRM et/ou SFTP est un plus.
 • D’excellentes qualités relationnelles associées à votre disponibilité vous assureront de remplir ces missions avec succès.

NOUS OFFRONS

 • Une fonction enrichissante et essentielle au cœur des projets de Médecins du Monde Belgique.
 • Un contrat de durée indéterminée à temps plein.
 • Un salaire brut de 3.349,94 € pour 5 années d’expérience ; un salaire brut de 3.509,46 € pour 10 années d’expérience ; un salaire brut de 3.668,98 € pour 15 années d’expérience. Expérience pertinente reconnue.
 • Tickets restaurants – Assurance hospitalisation - Remboursement à 100 % des frais de transport en commun.

INTÉRESSÉ-E ?

Merci d’adresser votre candidature en utilisant le formulaire approprié, avant le 30/04/2021.

MdM vous remercie pour l’intérêt envers notre organisation et vous souhaite beaucoup de succès dans votre parcours.

MdM-BE se réserve la possibilité de finaliser un recrutement avant la date de clôture de réception des candidatures. Nous répondons à tous/tes les candidat-e-s.

MdM-Be ne demande aucune participation financière dans le cadre de la procédure de recrutement.

Médecins du Monde s’engage pour les personnes en situation de handicap et lutte contre toutes les discriminations. Nous vous informons que les données vous concernant sont informatisées, elles seront traitées de façon confidentielle. Dans le cadre de la présente candidature, vos données sont conservées pour une durée de 6 mois. Seules les personnes habilitées par notre Charte de confidentialité Générale pourront accéder à vos données à des fins strictement internes.

https://jobpage.cvwarehouse.com/?companyGuid=14dacb70-fd86-419f-baa7-a286e0565aac&lang=nl-BE&job=211536

Close