Youth Start is looking for a Manager Fundraising

Youth Start is looking for a Manager Fundraising

8 June 2021

Youth Start is looking for a Manager Fundraising ( 'version en français ci dessous')

In een eerste fase ben je samen met de Algemeen Directeur YouthStart Belgium verantwoordelijk voor de fundraising in België. Dat betekent dat je op zoek gaat naar middelen die noodzakelijk zijn om de werking en de verdere uitbouw van YouthStart Belgium te verzekeren. Je stelt een nationaal en internationaal actieplan op en bepaalt daarbij de te bereiken objectieven met betrekking tot de bestaande alsook de nieuwe sponsors. Je draagt autonoom de verantwoordelijkheid voor het welslagen van de duurzame fondsenwerving van onze vereniging.

De taak van de Manager Fundraising behelst dus zowel een ‘farming’ onderdeel als een ‘hunting’ onderdeel. Het is enerzijds belangrijk dat de bestaande sponsors en donoren hun engagementen structureel verderzetten. Daartoe is een goed relatiebeheer noodzakelijk alsook een regelmatige communicatie over de impact van de werking van YouthStart. Anderzijds dienen er ook nieuwe sponsors gevonden te worden gezien de doelgroep van YouthStart Belgium veel uitgebreider is dan deze die tot op dit moment bereikt wordt.

De Manager Fundraising dient te beschikken over een sterk uitgebouwd netwerk van ‘decision makers’ en is van nature een bijzonder goed netwerker die in staat is zich erg vlot kan verbinden met ondernemers, CxO’s van corporates, General Managers van regionale, federale en Europese overheidsinstellingen, Directeurs van Foundations, alsook politieke besluitnemers.

De ideale Manager Fundraising voor YouthStart Belgium is iemand die compleet begeesterd is door de missie van YouthStart: kwetsbare laaggeschoolde jongeren stimuleren via een 8-daagse opleiding gebaseerd op de principes van ondernemerschap en ondernemende attitudes en daardoor hun kansen vergroten op sociale en professionele inschakeling. Vanuit de passie voor deze missie gaat de Manager Fundraising op zoek, vertrekkend vanuit een gedegen analyse en plan van aanpak, naar de beste bronnen van fondsen. Hij/Zij houdt daarbij steeds rekening met de verwachte inspanning alsook slaagkans alvorens effectief een benadering op te starten. Hij/zij is in staat om het actieplan fondsenwerving af te stemmen op de strategie van de vereniging en de prioriteiten uit het YouthStart kwaliteits- en communicatieplan.

De persoon die wij zoeken is enthousiast en gemotiveerd. Je kunt goed luisteren en praten en vindt het leuk om te verkopen. Je bent dan ook communicatief vaardig en beschikt over overtuigingskracht. Je bent in staat jezelf te motiveren om zo goed mogelijke resultaten te behalen. Natuurlijk ben je resultaatgericht, maar bovenal klantgericht en heb je affiniteit met goede doelen en non profit organisaties.

Je beschikt over een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Franse taal in woord en geschrift en je hebt goede kennis van de Engelse taal. Je taalkennis zal van pas komen bij de opstelling van grant requests, subsidie-aanvragen, projectbeschrijvingen en reporting die door onze donoren en sponsors worden gevraagd. En ook bij het geven van presentaties binnen bedrijven en op netwerk-events komen je taal- en presentatievaardigheden goed van pas.

Functie-inhoud:

 • Primair is je doel acquireren van grote giften van bedrijven en vermogende particulieren. Daarnaast kan je sponsorprojecten opzetten waarmee particulieren geld kunnen inzamelen
 • Je onderhoudt en legt contacten met bedrijven, instituten, organisaties, fondsen en goede doelen en loterijen. Je brengt externe partijen en interne organisatie als bruggenbouwer bij elkaar en bouwt op die wijze een groot netwerk.
 • Je onderhoudt en legt contacten met de interne stakeholders (denk aan de Raad van Bestuur) en weet hen te enthousiasmeren en op een professionele wijze te overtuigen om een actieve bijdrage te leveren
 • Je bent verantwoordelijk voor de retentie van de bestaande sponsor partners.
 • Je bent samen met de algemeen directeur verantwoordelijk voor de korte en (middel)lange termijnstrategie van de fondsenwerving.
 • Je rapporteert aan de algemeen directeur

Functie-eisen:

 • Je beschikt over een universitair werk- en denkniveau
  Je bent een ‘ondernemende netwerker’ met flair die in staat is een hecht relatienetwerk op- en uit te bouwen. Tevens heb je toegang tot een relevant en bewezen netwerk in België
 • Ervaring op het gebied van fondsenwerving is een bijkomende troef
 • Je bent een sociaal vaardige, verbaal sterke en serieuze gesprekspartner die zich weet te positioneren als vertrouwd adviseur. Je bent daarbij politiek/bestuurlijk sensitief.
 • Je bent creatief, pro-actief, ondernemend, commercieel ingesteld, resultaatgericht en beschikt over een hands-on instelling.
 • Je kan autonoom werken maar je houdt ervan om de andere teamleden en vrijwilligers die zich op fondsenwerving richten, aan te sturen
 • Je bent cijfermatig en analytisch goed onderlegd.
 • Je herkent jezelf niet in een 9-5 mentaliteit en je begrijpt dat je je extra moet inzetten tijdens grote campagnes.
 • Je hebt ervaring met projectmatig werken en je kunt multidisciplinaire projecten aansturen.
 • Je beschikt over doorzettingsvermogen en goede beïnvloedingsvaardigheden.
 • Je bent social media minded en je benut social media mogelijkheden om sponsoring aan te zwengelen ● Je onderschrijft het belang van goed databeheer en bent vertrouwd met salesforce of kan dit data beheer systeem snel aanleren.

Taken:

 • Inventarisatie mogelijk bronnen van fondsen
 • Inbreng bij het opstellen van een actieplan
 • Beheer van de bestaande sponsors
 • Opvolgen van tendensen en wijzigingen qua subsidies en legaten
 • Aanboren van nieuwe inkomstenbronnen
 • Rapportage naar de algemeen directeur
 • Ontwerpen van promotiemateriaal
 • Organiseren van activiteiten om middelen te werven

Competenties:

 • Organiseren
 • Motiveren
 • Netwerken
 • Doorzettingsvermogen en resultaatgerichtheid
 • Zelfsturing en snel kennis en inzicht verwerven
 • Passie
 • Situaties en mensen goed in kunnen schatten
 • Sociaal zeer competent

www.youthstart.be / Zend je cv en motivatiebrief naar bart.debondt@youthstart.be voor eind juni. 

---

Manager Fundraising : description générale de la fonction.

En collaboration avec le Directeur Général, vous êtes responsable pour la collecte de fonds en Belgique. Vous recherchez les moyens nécessaires afin d’assurer la croissance de YouthStart Belgium. Vous élaborez un plan d’action et définissez les objectifs à atteindre concernant les sponsors existants ainsi que les nouveaux.

La tâche du Manager Fundraising couvre les deux aspects, farming ainsi que hunting. Il est important que les sponsors et donateurs existants poursuivent leur engagement structurel. A cet effet une gestion des relations optimale est nécessaire ainsi qu’une communication régulière concernant l’impact de YouthStart. D’autre part, l’acquisition de nouveaux sponsors est essentielle vu que le groupe cible de YS Belgium est bien plus large que celui atteint jusqu’à présent.

Le Manager Fundraising dispose d’un réseau important de « decision-makers » et est naturellement un bon relationnel qui peut s’adresser aisément dans les deux langues nationales aux entrepreneurs, CXO’s de sociétés, directeurs généraux d’institutions gouvernementales différentes, directeurs de Fondations et décideurs politiques.

Le profil idéal du Manager Fundraising pour YouthStart Belgium est quelqu’un qui est ardemment épris de la mission de YouthStart : stimuler des jeunes en quête d’opportunités par le biais d’une formation de huit jours axée sur l’entreprenariat et attitudes entrepreneuriales et ainsi augmenter leurs chances à une intégration socioprofessionnelle. A partir de cette passion, le Manager Fundraising va à la recherche des meilleures sources de fonds, partant d’une analyse approfondie et plan d’action bien étudié. Il/elle tient toujours compte de la quantité d’efforts et taux de réussite, avant d’initier l’approche définie. Il/elle est à même de pallier le plan d’actions de la collecte de fonds à la stratégie de l’association et les priorités quant au plan de qualité et communication.

L’ambassadeur que nous cherchons est enthousiaste et motivé. Vous avez le sens de l’écoute, de la communication et appréciez vendre. Vous disposez de force de persuasion. Vous êtes à même de vous motiver pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Bien sûr vous êtes orienté résultats et clients et avez des affinités avec des organismes de bienfaisance, les organisations non-gouvernementales, sans profits.

Vous maîtrisez parfaitement le néerlandais et le français (écrit et oral) et avec une bonne connaissance de l’anglais. Votre connaissance de langues sera utile pour rédiger des appels d’offres, demandes de subsides, descriptions de projets et rapportage envers des donateurs et sponsors. Et également pour faire des présentations envers collaborateurs et sociétés, et aux événements extérieurs.

Contenu de la fonction:

 • Premier but est d’acquérir de grands fonds de la part sociétés et autres types d’investisseurs particuliers fortunés par exemple, ainsi que le grand public à travers d’autres moyens
 • Vous contactez et maintenez les relations avec des sociétés, institutions, organisations, fondations et loteries. Vous connectez les partenaires extérieurs avec l’organisation interne et développez ainsi un réseau significatif
 • Vous contactez et maintenez les relations avec les acteurs internes (tel que les Administrateurs du CA) et réussissez à les enthousiasmer et les convaincre de contribuer activement
 • Vous êtes responsable de la rétention des partenaires sponsors existants.
 • En collaboration avec le directeur général, vous êtes responsable de la stratégie à court et (moyen) long terme de la collecte de fonds.
 • Vous rapportez au Directeur-Général

Profil:

 • Universitaire ou équivalent par expérience
 • Vous êtes un collaborateur entreprenant avec du flair qui est en mesure de construire un réseau.
 • D’autant plus que vous avez accès à un réseau relevant et acquis en Belgique
 • L’expérience en Fundraising est un atout
 • Vous êtes sociable, doué verbalement et un interlocuteur sérieux qui peut se positionner comme conseiller de confiance. Vous êtes politiquement sensible.
 • Vous êtes créatif, proactif, entreprenant, orienté résultat, commercial, et avez un sens pratique
 • Vous travaillez de façon autonome et tenez à diriger d’autres membres de l’équipe ou bénévoles impliqués dans la collecte de fonds
 • Vous avez un esprit analytique et aimez les chiffres
 • Vous n’avez pas la mentalité 9-17h et vous investissez lorsqu’il se doit
 • Vous avez de l’expérience en gestion de projets et d’en mener plusieurs à bien de front
 • Vous êtes persévérant et influent
 • Vous avez le goût pour les médias sociaux et êtes conscient de son influence sur la collecte des fonds
 • Vous vous rendez compte de l’importance de l’enregistrement des données, êtes familier avec un CRM et pouvez-vous adapter facilement à SalesForce.

Tâches:

 • Inventorisation des sources possibles de fonds
 • Développement d’un plan d’action
 • Gestion de sponsors existants
 • Suivi de tendances et changement concernant subsides et législations
 • Activer de nouvelles sources de revenus
 • Rapportage au directeur général
 • Développement de matériel de promotion
 • Organisation d’activités pour obtenir des fonds

Compétences :

 • Organiser
 • Motiver
 • Relationnel
 • Persévérance et orienté résultat
 • Auto-directif, vue globale et compréhension rapide des connaissances ● Passionné ● Empathique
 • Compétent socialement         

www.youthstart.be / Veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à bart.debondt@youthstart.be  avant la fin du mois de juin. 

Close