Oxfam is looking for a Legacy Officer

Oxfam is looking for a Legacy Officer

15 December 2021

oxfamOxfam is looking for a Legacy Officer (M/F/X)

Voyez la version française ci-dessous

Oxfam zoekt een Legacy Officer (v/m/x) 

Voltijds contract van onbepaalde duur - Brussel

Oxfam is een wereldwijde ontwikkelingsorganisatie die de kracht van mensen bundelt tegen armoede en ongelijkheid.

In samenwerking met partnerorganisaties werken we aan duurzame verandering waarbij kwetsbare gemeenschappen hun lot in eigen handen kunnen nemen. Oxfam België zet zich in door middel van een combinatie van humanitaire hulp, ontwikkelingsprojecten en campagnes om het beleid te beïnvloeden en mensen te sensibiliseren. Samen met een netwerk van ongeveer 250 winkels zet Oxfam België zich in voor een eerlijke, duurzame handel en ondersteunt ze de circulaire en sociale economie in België.

Kom jij je inzetten om samen ongelijkheid en armoede de wereld uit te helpen? Oxfam is op zoek naar een Legacy Officer voor de cel Relationship Fundraising. 

Waar kom je terecht?

Als Legacy Officer maak je deel uit van de dienst Fondsenwerving binnen het departement Publieks- en Vrijwilligerswerking. Je werkt samen met de twee andere cellen die verantwoordelijk zijn voor de werving van maandelijkse schenkers en schenkerservaring. Je rapporteert aan de verantwoordelijke Relatiebeheer.

Je verantwoordelijkheden:

- Informatie verstrekken en relaties opbouwen/onderhouden

 • Ontwikkelen van acties om de eigen schenkers, de Oxfam-achterban en het brede publiek te informeren over legaten.
 • Opbouwen van relaties met kandidaat-erflaters (per brief, telefoon, huisbezoek, infodag…) en technisch advies op maat verlenen.
 • Informatieaanvragen over testamenten verwerken en simulaties opstellen en adviezen geven als dit door kandidaat-erflaters wordt gevraagd.
 • Uitbouwen van contacten met notarissen, vermogensbeheerders, banken en andere (commerciële) partners.
 • Actief juridische kennis vergaren over testamenten.

- Promotiecampagnes uitwerken en opvolgen

 • De ontwikkeling, creatie en het opvolgen van de promotiecampagnes van legaten via verschillende mediakanalen i.s.m. de communicatiedienst.
 • Monitoren en evalueren van promotionele acties.

- Monitoring van rapporten/resultaten

 • Meewerken aan de uitwerking en opvolging van de legatenstrategie.
 • Nauwe samenwerking met collega's binnen de Oxfam-confederatie om aan benchmarking te kunnen doen.
 • Bijhouden van statistieken over legaten.
 • Monitoren van evoluties in je werkdomein binnen onze Belgische markt.

- Andere verantwoordelijkheiden

 • Telefonisch contact nemen met grote schenkers in je moedertaal in samenwerking met de verantwoordelijke Filantropie.
 • Een netwerk uitbouwen zowel binnen Oxfam als buiten de organisatie om onze ambitieuze doelstellingen te kunnen bereiken.
 • Ondersteuning aan andere activiteiten van de cel Relationship Fundraising zoals de Oxfam Trailwalker.

Jouw profiel

 • Je beschikt over een master of bachelor diploma en hebt minimum 3 à 5 jaar ervaring in fondsenwerving, individueel relatiebeheer en/of marketing in een non-profit of commerciële context.
 • Je bent een team player die goed communiceert. 
 • Ervaring met telemarketing is een bonus.
 • Je hebt sterk ontwikkelde analytische vaardigheden en een sterk inzicht in zakelijke en financiële planning.
 • Je bezit het vermogen om onder druk te werken, strakke deadlines te halen en meerdere prioriteiten te beheren met een bewezen vermogen om activiteiten te plannen en te organiseren.
 • Je bent betrouwbaar, discreet, en matuur.
 • Je hebt een goed inlevingsvermogen in de leefwereld van 50-plussers en een vlotte communicatie in het Frans en het Nederlands.
 • Je neemt initiatief en hebt een grote overtuigingskracht.
 • Je bent bereid om je in heel België te verplaatsen.
 • Je hebt voeling met Oxfam, haar missie en kan die bevattelijk vertalen naar de doelgroep.
 • Je hebt aandacht voor detail, administratie en organisationele vaardigheden om lopende campagnes te monitoren.
 • Je deelt de waarden van Oxfam.

Oxfam biedt jou:

 • Een voltijds contract van 6 maanden verlengbaar naar een contract van onbepaalde duur. 
 • Een maandelijks brutosalaris dat in lijn ligt met de ngo-sector van minimaal 2559,91 euro en maximaal 4325,28 euro (voor 30 jaar nuttige ervaring).
 • Daarbovenop: terugbetaling van het openbaar vervoer (woon-werkverkeer), 13de maand, maaltijdcheques, groepsverzekering, extralegaal verlof en flexibele werkurenregeling. Tot 50% structureel thuiswerk mogelijk met vergoeding.
 • De kans om deel uit te maken van een wereldwijd toonaangevende organisatie in het veld van ontwikkelingssamenwerking en een rol te spelen bij grote inspirerende veranderingen in de wereld.
 • Je maakt deel uit van een gemotiveerd team met veel fondsenwervings-expertise dat zich verbonden voelt door de missie. 
 • Een uitdagende en boeiende job, waarin een goede balans tussen je werk en je privé belangrijk is.

Solliciteren

Stuur je cv en motivatiebrief voor 10 januari 2022 naar OBE.jobs@oxfam.org met vermelding van « Naam Voornaam + Legacy Officer ».

Gelijke kansen vinden we bij Oxfam vanzelfsprekend. We selecteren jou op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je leeftijd, afkomst, geslacht of seksuele identiteit.

We engageren ons om ieder mens te beschermen en hun welzijn te bevorderen. We verwachten van al onze medewerkers en vrijwilligers dat ze dit engagement en onze waarden delen en dat ze een gedragscode volgen (meer info: http://oxfam.be).

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Oxfam cherche un.e Legacy Officer (H/F/X)

Contrat à temps-plein à durée indéterminée - Bruxelles

Oxfam est une organisation mondiale d’aide au développement qui unit les forces citoyennes contre la pauvreté et l’injustice.

En collaboration avec des organisations partenaires, nous travaillons en vue d’un changement durable afin de permettre aux communautés vulnérables de prendre leur destin en main. Oxfam Belgique se concentre sur une combinaison d’aide humanitaire, de projets de développement et de campagnes afin d’influencer les politiques et sensibiliser la population. Avec un réseau de près de 250 magasins, Oxfam Belgique promeut également le commerce équitable et durable et soutient l'économie circulaire et sociale.

Aidez-nous à lutter contre la pauvreté et les inégalités en mettant vos compétences à profit ! Oxfam est à la recherche d’un.e Legacy Officer pour la cellule Relationship Fundraising.

En quoi consiste la fonction ?

En tant que Legacy Officer, vous faites partie du service ‘Récolte de fonds’ au sein du département ‘Engagement Citoyen et Bénévolat’. Vous collaborez étroitement avec les deux autres cellules du service, en charge de l’acquisition et de la rétention des donateurs. Vous rapportez au responsable de la cellule ‘Relationship Fundraising’.

Vos responsabilités :

-Informer les donateur.rice.s sur les legs

 • Nouer et entretenir des relations de confiance avec les testateur.rice.s potentiel.le.s
 • Elaborer des actions visant à informer nos donateur.rice.s et le grand public sur les legs ;
 • Nouer des relations avec des testateur.rice.s potentiel.le.s (par courrier, téléphone, visite à domicile, journée d’information...) et fournir des conseils techniques personnalisés ;
 • Traiter les demandes d’informations sur les testaments ;
 • Réaliser des simulations ou prodiguer des conseils ;
 • Nouer des contacts avec des notaires, gestionnaires d’actifs, banques et autres partenaires (commerciaux) ;
 • Acquérir des connaissances juridiques sur les testaments de manière active.

- Elaborer des campagnes promotionnelles et en assurer le suivi

 • Développer, créer et assurer le suivi de campagnes promotionnelles sur les legs via différents canaux de médias en collabora­tion avec le service communication;
 • Monitorer et évaluer les actions promotionnelles.

-Superviser les rapports/résultats

 • Collaborer à l’établissement de la stratégie en matière de legs et à sa mise en œuvre;
 • Travailler en étroite collaboration avec vos homologues au niveau international afin de pouvoir faire du benchmarking.
 • Tenir des statistiques sur les legs ;
 • Suivre les évolutions de votre domaine d'activités sur le marché belge.

-Autres responsabilités

 • Prendre des contacts téléphoniques dans votre langue maternelle avec des grands donateurs, en collaboration avec le.a responsable philanthropie.
 • Construire un réseau au sein et en dehors d’Oxfam afin d’atteindre nos objectifs ambitieux;
 • Soutien à d’autres activités de la cellule Relationship Fundraising comme à l’événement Oxfam Trailwalker.

Votre profil :

 • Vous êtes titulaire d’un master ou bachelor avec minimum 3-5 ans d’expérience en récolte de fonds, dans le domaine de la gestion des relations individuelles et/ou en marketing.
 • Vous êtes un.e teamplayer et communiquez aisément.
 • Une expérience en télémarketing est un plus.
 • Vous disposez de compétences analytiques fortement développées et d’un excellente compréhension de la planification opérationnelle et financière.
 • Vous faites preuve d’aptitudes réelles en matière de négociation.
 • Vous pensez de manière innovante et stratégique. 
 • Fiabilité, discrétion et maturité font partie de vos qualités.
 • Vous avez un niveau élevé d’empathie pour le groupe 50+ et communiquez aisément en français et en néerlandais.
 • Vous êtes disposé(e) à vous déplacer dans toute la Belgique.
 • Vous avez le sens du détail, des compétences administratives et organisationnelles pour suivre les campagnes en cours.
 • Vous adhérez aux valeurs d’Oxfam.

Oxfam vous propose :

 • Un contrat à temps plein à durée déterminée de six mois - renouvelable en CDI.
 • Un salaire mensuel brut aligné sur le secteur des ONG (minimum 2559,91 € et maximum 4325,28 € pour 30 ans d’expérience relevante)
 • De nombreux avantages extra-légaux : intervention dans les frais de transport, 13ème mois, chèques-repas, assurance groupe, congés extra-légaux, horaires flexibles, 50% de télétravail structurel possible avec indemnité, soutien appuyé à la formation ;
 • L’opportunité de travailler pour une ONG leader dans le domaine de la coopération au développement et de jouer un rôle dans les changements majeurs et inspirants.
 • Vous faites partie d’une équipe de récolte de fonds ayant beaucoup d’expertise, motivée et passionnée, qui se sent impliquée par sa mission.
 • Un travail stimulant et passionnant dans une entreprise qui apporte une grande attention à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Etes-vous la personne que nous recherchons ?

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à OBE.jobs@oxfam.org avec la référence « Nom Prénom Legacy Officer» avant le 10 janvier 2022.

Pour Oxfam, l’égalité des chances est importante. Les candidats sont donc sélectionnés sur la base de leurs qualités et compétences, sans tenir compte de l’âge, de l’origine ou du sexe.

Oxfam s'engage à protéger et à promouvoir le bien-être de tout être humain et attend de tous les membres du personnel et des volontaires qu'ils partagent cet engagement via des valeurs communes et un code de conduite (plus d’infos: https://www.oxfam.be).

Close