Oxfam zoekt een/ cherche un.e Head of Fundraising (m/v/x)

Oxfam zoekt een/ cherche un.e Head of Fundraising (m/v/x)

31 August 2022

Oxfam zoekt een/ cherche un.e Head of Fundraising (m/v/x)

De Franstalige versie staat onder de Nederlandstalige tekst. / La version française est se trouve sous le texte néerlandais.

Oxfam zoekt een Head of Fundraising (m/v/x)

Contract van onbepaalde duur (38u) – Brussel

Oxfam is een wereldwijde ontwikkelingsorganisatie die de kracht van mensen bundelt tegen armoede en ongelijkheid.

In samenwerking met partnerorganisaties werken we aan duurzame verandering waarbij gemeenschappen hun lot in eigen handen kunnen nemen. Oxfam België zet zich in door middel van een combinatie van humanitaire hulp, ontwikkelingsprojecten en campagnes om het beleid te beïnvloeden en mensen te sensibiliseren. Samen met een netwerk van ongeveer 250 winkels zet Oxfam België zich in voor een eerlijke, duurzame handel en ondersteunt ze de circulaire en sociale economie in België.

Kom jij je inzetten om samen ongelijkheid en armoede de wereld uit te helpen? Voor het departement Public Engagement is Oxfam op zoek naar een Hoofd voor de dienst Public Fundraising.

Waar kom je terecht?

De inkomsten uit fondsenwerving bij het Belgische publiek zijn bij Oxfam de laatste jaren aanzienlijk gestegen. Het hoofd van de dienst geeft leiding aan een team van 13 fundraisers die de relatie met 80.000 schenkers onderhouden en ontwikkelen. De dienst bestaat uit drie teams die samen de fondsenwervingskanalen beheren. Het diensthoofd zorgt ervoor dat de legitimiteit en het belang van de fondsenwerving binnen de hele organisatie wordt gedragen. Hij/zij werkt nauw samen met de teams Communicatie, Campagnes, Vrijwilligerswerk en Winkelwerking om er zo voor te zorgen dat fondsenwerving optimaal wordt geïntegreerd in alle publieke activiteiten van Oxfam. Het diensthoofd Fondsenwerving werkt ook samen met de afdeling Programma's om fondsen te werven voor humanitaire crises en voor de ontwikkelingsprojecten.

Binnen het coördinatieteam van het departement Public Engagement heb je deze opdrachten:

1) Strategie en beheer van Oxfam's fondsenwerving

 • Je maakt een ambitieuze strategie op voor fondsenwerving via diverse kanalen, beheert ze en stelt jaarlijkse actieplannen op om vaste schenkers en kandidaat-legatarissen te werven en aan Oxfam te binden. Op die manier verzeker je de financiële onafhankelijkheid en realisatie van de doelen van de organisatie op lange termijn.
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling aan de internationale fondsenwervingsstrategie van de Oxfam-confederatie en zorgt ervoor dat de strategie van Oxfam België hier is op afgestemd.
 • In samenwerking met de teamleads van de dienst stel je de jaarlijkse begroting op, de prognoses op 3 jaar en begrotingsherzieningen tijdens het jaar.
 • Je volgt de financiële verplichtingen en uitgaven van de dienst op en zorgt er voor dat die gecontroleerd en gerapporteerd worden aan de directie en aan het secretariaat van Oxfam International adhv. de vastgelegde KPI’s.
 • Je zorgt voor het verder inbedden en promoten van de fondsenwervende cultuur binnen Oxfam België
 • Je staat in voor het naleven van de ethische code van Oxfam's fondsenwerving, door kwaliteitscriteria op te stellen en toe te zien op de naleving ervan door de teams.
 • Je volgt de zakelijke relaties op met externe leveranciers binnen een internationale context.

2) Ontwikkeling van Oxfam’s schenkersbestand

 • Je coördineert de 3 teams van de dienst: Acquisition & Donor Care, Donor Retention & Development en Relationship & Event Fundraising.
 • Je maakt een plan op voor de prospectie en retentie van schenkers via meerdere kanalen (face-to-face, digitaal, direct marketing en telemarketing).
 • Je actualiseert en implementeert de legatenstrategie voor de hele organisatie.
 • Je ontwikkelt de relaties met belangrijke schenkers.
 • Je coördineert het opzetten van een fondsenwervende campagne in geval van een humanitaire noodsituatie.
 • Je zorgt voor de goede organisatie en het verloop van de sponsorwandeling Oxfam Trailwalker.
 • Je bewaakt de inkomsten en de ROI van elke actie en optimaliseert die per kanaal.
 • Je doet onderzoek naar het gedrag en de noden van de Oxfam-schenkers, om hen een gepersonaliseerde aanpak te kunnen bieden en hun betrokkenheid te vergroten. 
 • Je plant de communicatiemomenten naar schenkers en zorgt ervoor dat ze regelmatig bedankt worden voor hun bijdrage, geïnformeerd worden over hoe Oxfam hun giften besteedt en dat ze zich deel voelen van de internationale Oxfambeweging.
 • Je optimaliseert de werking van het donor care team voor het onthaal en de onboarding van nieuwe schenkers.
 • Je denkt strategisch mee na over de optimalisering van het CRM-systeem.
 • Je ontwikkelt nieuwe fondsenwervende kanalen om zo verder de inkomsten te diversifiëren en de risico’s te spreiden.

3) Bijdrage en deelname aan Oxfam’s algemene doelstellingen

 • Je leidt en coacht de 3 teamleads van Acquisition & Donor Care, Donor Retention & Development en Relationship & Events Fundraising.
 • Je vertegenwoordigt de dienst Fondsenwerving in interne vergaderingen.
 • Je bepaalt en beheert de actieplannen van de dienst en de bijbehorende budgetten.
 • Je waakt over de uitvoering van de financiële strategie van de organisatie.
 • Je bent de vertegenwoordiger van Oxfam België voor publieke fondsenwerving binnen de Oxfam-confederatie en neemt deel aan het internationaal overleg.
 • Je draagt bij aan de strategische discussies en aan de goede werking van zowel het departement Public Engagement, het departement Trade, als de rest van Oxfam België.

Jouw profiel

 • Je hebt een sterke belangstelling voor de missie van Oxfam.
 • Je hebt minimaal 7 jaar ervaring in fondsenwerving, zowel op operationeel als strategisch niveau, een uitstekend inzicht in fondsenwervingsmethoden (face-to-face en digitaal), retentie en ontwikkeling van een schenkersbestand.
 • Je hebt minimaal vijf jaar managementervaring. Je bent een teamspeler en kan een goede verstandhouding met collega's opbouwen. Je bent in staat om een team van fundraising professionals te enthousiasmeren, te motiveren en samen te laten werken om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken..
 • Door je interpersoonlijke vaardigheden ben je in staat om in een dienstoverschrijdend team te werken, wat essentieel is bij Oxfam.
 • Je bent ondernemend en betrokken, maar tegelijkertijd geduldig en in staat om in een grote en complexe werkomgeving met de verschillende belanghebbenden rekening te houden.
 • Je bent een uitstekend projectmanager (planning, budget...), bent nauwgezet, maar in staat om meerdere projecten tegelijk op te volgen en daarbij het overzicht op korte, middellange en lange termijn te behouden.
 • Je hebt een goed begrip van cruciale fundraising KPI’s en van hun onderlinge samenhang.
 • Je hecht veel belang aan ethiek binnen fondsenwerving en bent attent op intermenselijke relaties binnen een team en met externe partners
 • Je hebt een masterdiploma in marketing of communicatie of gelijkwaardige ervaring.
 • Je bent creatief, kunt zelfstandig werken, toont initiatief en bent een sterke organisator.
 • Je denkt cijfermatig en ziet erop toe dat het administratief werk nauwgezet gebeurt.
 • Je bent zeer vertrouwd met IT-tools, hebt een goede beheersing van Office 365 en kan werken met een CRM.
 • Je kunt financiële rapporten opstellen en prognoses maken in Excel.
 • Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en Frans. Je spreekt ook vloeiend Engels om binnen de Oxfam-confederatie te kunnen functioneren.

Oxfam biedt jou:

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur – Brussel
 • Een maandelijks brutosalaris dat in lijn ligt met de ngo-sector van minimaal € 2.826,34 en maximaal € 4.775,46 (voor 30 jaar nuttige ervaring).
 • Daarbovenop: tussenkomst in de vervoerkosten, 13de maand, maaltijdcheques van 8 €/dag, groepsverzekering, extralegaal verlof, flexibele uren en ondersteuning bij opleidingen.
 • Structureel halftijds telewerk is mogelijk.
 • De kans om deel uit te maken van een wereldwijd toonaangevende organisatie in het veld van duurzame ontwikkeling en een rol te spelen bij grote inspirerende veranderingen in de wereld. Je maakt deel uit van een gemotiveerd team, dat zich verbonden voelt door de missie.
 • Een uitdagende en boeiende job, waarin een goede balans tussen werk en privé belangrijk is.
 • Een afwisselende job met de mogelijkheid om in binnen- en buitenland te reizen.
 • Deelname aan de internationale fundraising community via de Oxfam-confederatie en internationale congressen over fondsenwerving.

Solliciteren

Stuur je cv en motivatiebrief vóór 18 september 2022 naar OBE.jobs@oxfam.org met vermelding van « Naam Voornaam + Head of Fundraising ».

Voor Oxfam zijn gelijke kansen belangrijk. Kandidaten worden dus geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht of andere criteria die niets met de functie te maken hebben.

Oxfam zet zich in voor de bescherming en bevordering van het welzijn van alle mensen en verwacht van alle medewerkers en vrijwilligers dat zij deze inzet delen door middel van gemeenschappelijke waarden en een gedragscode (meer info: https://www.oxfam.be).

________________________________________________________________________________________________________________________________

Oxfam Belgium cherche un.e Head of Fundraising (h/f/x)

Contrat à temps plein (38h) à durée indéterminée – Bruxelles.

Oxfam est une organisation mondiale d’aide au développement qui unit les forces citoyennes contre la pauvreté et l’injustice.

En collaboration avec des organisations partenaires, nous travaillons en vue d’un changement durable afin de permettre aux communautés de prendre leur destin en main. Oxfam Belgique se concentre sur une combinaison d’aide humanitaire, de projets de développement et de campagnes afin d’influencer les politiques et sensibiliser la population. Avec un réseau de près de 250 magasins, Oxfam Belgique promeut également le commerce équitable et durable et soutient l'économie circulaire et sociale.

Aidez-nous à lutter contre la pauvreté et les inégalités en mettant vos compétences à profit ! Pour son département Engagement Citoyen, Oxfam est à la recherche de son responsable de service récolte de fonds grand public.

En quoi consiste la fonction ?

Les revenus de la récolte de fonds d'Oxfam auprès du public belge ont fortement augmenté ces dernières années. Le responsable du service encadre aujourd’hui une équipe de 13 personnes qui entretiennent et développent les relations avec 80 000 donateurs mensuels. Le service récolte de fonds se compose de trois équipes en charge de tous les canaux de la récolte de fonds. Le responsable du service veille à ce que l'ensemble de l'organisation Oxfam Belgique comprenne la légitimité et l’importance de la collecte de fonds auprès du grand public. La fonction implique ainsi une étroite collaboration avec les équipes Communication, Campagnes, Volontariat et Magasins, afin d’intégrer de manière optimale la collecte de fonds dans toutes les activités publiques d'Oxfam. Le responsable du service récolte de fonds travaille également en collaboration avec le département Programmes afin de collecter des fonds pour les crises humanitaires et les projets de développement à long terme.

Au sein de l'équipe de coordination du département Engagement Citoyen, vous aurez les missions suivantes :

1) Stratégie et pilotage de la récolte de fonds grand public d’Oxfam

 • Définir une stratégie de diversification de collecte de fonds multicanale ambitieuse et les plans d’action annuels afin d’acquérir et fidéliser des donateurs réguliers et des candidats testataires engagés aux côtés d’Oxfam, tout en assurant le développement sur le long terme et l’indépendance financière de l’organisation.

 • Contribuer à et appliquer la stratégie globale de la récolte de fonds grand public de la confédération Oxfam.

 • Etablir le budget annuel, ainsi que les projections à 3 ans et les révisions budgétaires tout au long de l’année, en collaboration avec les teamleads du service

 • Effectuer le suivi des engagements financiers et des dépenses du service.

 • Réaliser les différents reportings: rapport mensuel interne auprès de la direction et du conseil d’administration, rapport trimestriel sur les KPI’s définis auprès du secrétariat d’Oxfam International.

 • Garantir la diffusion de la culture récolte de fonds au sein d’Oxfam Belgique.

 • Assurer l’éthique de la récolte de fonds d’Oxfam, en définissant les standards et en assurant leur respect par les équipes.

 • Entretenir une relation stratégique avec des fournisseurs externes dans un contexte international.

2) Développement de la base donateurs d’Oxfam

 • Coordonner les missions des 3 équipes du service, à savoir Acquisition & Donor Care, Retention & Donor Development et Relationship, Events & Legacies.

 • Piloter le plan de prospection et de fidélisation multicanal des donateurs (F2F, digital, marketing direct, télémarketing).

 • Actualiser et déployer la stratégie legs au sein de toute l’organisation.

 • Développer davantage les relations avec les grands donateurs.

 • Coordonner le déploiement des opérations de collecte en cas d’urgence humanitaire.

 • Mener à bien l’évènement sponsorisé de marche Oxfam Trailwalker.

 • Effectuer un suivi des recettes et du ROI de chaque opération et optimaliser et adapter la stratégie par canal.

 • Développer la connaissance des donateurs afin de personnaliser notre approche et renforcer leur engagement vis-à-vis d’Oxfam

 • Coordonner et planifier la redevabilité envers les donateurs afin de les remercier, les informer de l’utilité de leur don et de développer leur sentiment d’appartenance à la communauté Oxfam.

 • Améliorer les activités en lien avec les relations donateurs (donor care).

 • Développer de nouveaux canaux  ou des techniques innovantes de collecte afin de diversifier les canaux de collecte et de limiter les risques.

3) Management et participation à l’objectif global d’Oxfam

 • Encadrer et développer les 3 team leads des équipes Acquisition & Donor Care, Retention & Donor Development et Relationship, Events & Legacies.

 • Représenter l’équipe Fundraising dans les réunions internes

 • Définir et piloter les plans d’action du service et les budgets associés.

 • Suivre le déploiement de la stratégie de développement des ressources de l’association.

 • Être le/la représentant·e d’Oxfam Belgique sur le sujet collecte grand public au sein de la Confédération Oxfam, participer au pilotage de la stratégie de développement des ressources globales d’Oxfam.

 • Contribuer à la coordination et aux chantiers stratégiques de l’association.

 • Contribuer au bon fonctionnement et au développement de la direction de l’engagement citoyen, du commerce équitable et du seconde main et d’Oxfam Belgique.

Votre profil

 • Vous avez un fort intérêt pour les missions d’Oxfam.

 • Vous disposez d’une expérience minimum de 7 ans dans la collecte de fonds, à un niveau opérationnel et stratégique, avec une excellente vision des méthodes d’acquisition (face-to-face et digitales), de rétention et de développement d’un réseau de donateurs.

 • Vous avez une expérience managériale de minimum cinq ans. Vous avez l'esprit d'équipe et entretenez de bonnes relations avec vos collègues. Vous êtes capable de fédérer, enthousiasmer, convaincre, motiver et responsabiliser des professionnels de la récolte de fonds.

 • Grâce à vos qualités interpersonnelles, vous serez également à même de travailler en équipe transversale,  une qualité indispensable chez Oxfam

 • Vous êtes entreprenant et impliqué, tout en alliant patience et capacité d’écoute pour prendre en compte toutes les parties prenantes dans un environnement de travail vaste et complexe.

 • Vous êtes  un.e excellent·e gestionnaire de projet (planning, budget…), rigoureux, capable de suivre des projets multiples tout en conservant une vision à court, moyen et long terme.

 • Vous avez une bonne compréhension des KPI’s cruciaux de la collecte de fonds et de la manière dont ils sont interconnectés.

 • Vous accordez une importance capitale à l’éthique dans la récolte de fonds et êtes attentif aux relations interpersonnelles au sein de l’équipe et vis-à-vis des partenaires externes

 • Vous êtes titulaire d'un master en marketing ou en communication ou d'une expérience équivalente.

 • Vous êtes créatif, vous pouvez travailler de manière autonome, vous faites preuve d'initiative et vous avez un sens aigu de l'organisation.

 • Vous appréciez la qualité du travail administratif.

 • Vous êtes très à l’aise avec les outils informatiques, et vous possédez une bonne maîtrise d'Office 365,

 • Vous pouvez établir des rapports financiers et faire des projections dans Excel.

 • Vous avez une excellente connaissance du français et du néerlandais. Vous parlez également couramment anglais afin de collaborer avec le réseau d’Oxfam International.

Oxfam vous propose :

 • Un contrat à temps plein à durée indéterminée (38h).

 • Un salaire mensuel brut aligné sur le secteur des ONG (min. 2.826,34 € et max. 4.775,46 € pour 30 ans d’expérience relevante) niveau 5.

 • De nombreux avantages extra-légaux : intervention dans les frais de transport, 13ème mois, chèques-repas, assurance groupe, congés extra-légaux.

 • Horaires flexibles et 50% de télétravail possible.

 • L’opportunité de travailler pour une ONG leader dans le domaine de la coopération au développement et de jouer un rôle dans les changements majeurs et inspirants. Vous faites partie d’une équipe motivée et passionnée, qui se sent impliquée par sa mission.

 • Un travail stimulant et passionnant dans une entreprise qui apporte une grande attention à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

 • Un emploi variable avec beaucoup de flexibilité et la possibilité de voyager à travers tout le pays.

 • Participation à la communauté internationale de récolte de fonds via la confédération internationale Oxfam.

 • Possibilités de formation et de participation au congrès internationaux sur la récolte de fonds.

Etes-vous la personne que nous recherchons ?

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à OBE.jobs@oxfam.org avec la référence « Nom Prénom + Head of Fundraising » avant le 18ème septembre 2022.

Pour Oxfam, l’égalité des chances est importante. Les candidats sont donc sélectionnés sur la base de leurs qualités et compétences, sans tenir compte de l’âge, de l’origine ou du sexe.

Oxfam s'engage à protéger et à promouvoir le bien-être de tout être humain et attend de tous les membres du personnel et des volontaires qu'ils partagent cet engagement via des valeurs communes et un code de conduite (plus d’infos: https://www.oxfam.be).

onduite (plus d’infos: https://www.oxfam.be).

Close