SOS Kinderdorpen zoekt een Relationship Fundraiser (NL/FR) / SOS Villages d'Enfants cherche un.e Relationship Fundraiser (FR/NL)

SOS Kinderdorpen zoekt een Relationship Fundraiser (NL/FR) / SOS Villages d'Enfants cherche un.e Relationship Fundraiser (FR/NL)

22 September 2022

SOS Kinderdorpen zoekt een Relationship Fundraiser (NL/FR) / SOS Villages d'Enfants cherche un.e Relationship Fundraiser (FR/NL)

Geen enkel kind mag alleen opgroeien. Aucun enfant ne devrait grandir seul.

De Franstalige versie staat onder de Nederlandstalige tekst. / La version française se trouve sous le texte néerlandais.

Geen enkel kind mag alleen opgroeien. Dat is waar we bij SOS Kinderdorpen België in geloven. Het is de droom waar we met z’n allen hard voor werken. Zodat kinderen die er alleen voor staan toch kunnen opgroeien op een veilige plek, met betrouwbare volwassenen die er altijd voor hen zijn.

Dat doen we via kwaliteitsvolle projecten in jeugdhulp en ontwikkelingssamenwerking, die het kind centraal zetten. Om die projecten te realiseren, zijn we op zoek naar een Relationship Fundraiser, die deelzal uitmaken van het fondsenwervingsteam en zal rapporteren aan de coördinatrice Individual Giving.

Binnen dit team ben je verantwoordelijk voor het aantrekken van nieuwe grote donateurs (Franstalig en Nederlandstalig) en foundations, alsook voor het ontwikkelen en verzorgen van individuele relaties met hen. Dit is een voltijdse functie (80% is ook mogelijk) onder een contract van onbepaalde duur, gebaseerd
te Brussel.

Jouw verantwoordelijkheden als Relationship Fundraiser:


Je bent verantwoordelijk voor het aansturen van de strategie voor grote donateurs en foundations en leidt het resulterende actieplan (identificatie, werving, retentie):

Je creëert een netwerk om actief op zoek te gaan naar nieuwe grote donateurs (organiseren vanontmoetingsmomenten, deelnemen aan evenementen, opwaarderen van bestaande donateurs, etc.)
Je bent het belangrijkste aanspreekpunt voor bestaande grote donateurs. Je bouwt en onderhoudt relaties, met als doel het creëren van sterke, persoonlijke en duurzame relaties (ontmoetingen, bezoeken ter plaatse, telefonische en/of e-mailcontacten)
Je bent verantwoordelijk voor het persoonlijke en financiële engagement van donateurs en voorziet hen van gepersonaliseerde projecten en rapportages
Je gaat actief op zoek naar en beantwoordt oproepen van foundations; je schrijft en coördineert, in samenwerking met het Belgische en internationale projectteam, de dossiers en rapporten die voor deze oproepen worden gevraagd
Je werkt volgens ethische regels

2. Je evalueert en volgt de resultaten van je acties op de voet en gebruikt deze bevindingen om het
actieplan bij te sturen

Jouw competenties als Relationship Fundraiser:
Je hebt een diploma communicatie, marketing, economie of politieke en sociale wetenschappen
Je hebt minimaal 10 jaar relevante ervaring in fondsenwerving, klanten/commerciële relaties of
soortgelijke activiteiten (bijvoorbeeld in private banking, vastgoed, etc.)
Je spreekt vloeiend Frans en Nederlands en hebt een goede kennis van het Engels
Je zorgt voor een goede balans tussen het commerciële aspect en het menselijk contact met donateurs
Je beschikt over uitstekende sociale, communicatieve (mondeling en schriftelijk) en verkoopvaardigheden. Het geeft je energie in contact te staan met donateurs en hen te overtuigen om ons te steunen (presentaties geven, motiveren, etc.)
Je bent een teamspeler, maar kan ook zelfstandig te werken
Je bent flexibel en indien nodig bereid om donateurs buiten kantooruren te bezoeken
Je beheerst Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint)
Als een collega een helpende hand nodig heeft, sta je altijd klaar!
Je houdt je aan de waarden van SOS Kinderdorpen en hebt passie voor onze projecten
Je beschikt over een rijbewijs B

We bieden je :

 • Een fulltime (100%) of parttime (80%) contract van onbepaalde duur
 • Aantrekkelijke verloning met verschillende sociale voordelen
 • Werkplek: Brussel + telewerken mogelijk
 • Een geweldige kans om fondsenwerving te ontwikkelen en actief bij te dragen aan het verbeteren van de rechten en het welzijn van kinderen en hun netwerk, binnen een zeer gemotiveerd, professioneel, betrokken en internationaal team
 • Indiensttreding: zo spoedig mogelijk

Ben je geïnteresseerd? Stuur je CV, motivatiebrief en 3 referenties voor 14 oktober 2022 naar jobs@sos-kinderdorpen.be, met de functietitel als onderwerp van je mail.

Voor meer info, surf naar https://www.sos-kinderdorpen.be/jobs-en-stages.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

SOS Villages d'enfants cherche un.e Relationship Fundraiser 

Aucun enfant ne devrait grandir seul. C'est ce en quoi nous croyons fermement chez SOS Villages d'Enfants Belgique. C'est le rêve pour lequel nous travaillons tous. Pour que les enfants seuls puissent grandir dans un endroit sûr, avec des adultes fiables qui sont toujours là pour eux.

Nous le faisons par le biais de projets d'aide à la jeunesse et de coopération au développement de haute qualité qui mettent l'enfant au premier plan. Pour  financer ces projets, nous sommes à la recherche d’un∙e Relationship Fundraiser, qui fera partie de l’équipe de récolte de fonds et qui rapportera à la coordinatrice Individual Giving.

Au sein de cette équipe, vous êtes responsable de la recherche de nouveaux grands donateurs (francophones et néerlandophones) et fondations privées, ainsi que du développement et du suivi des relations individuelles avec ceux-ci.

Il s’agit d’un emploi à temps plein (100%) ou à temps partiel (80%), à durée indéterminée.

Vos responsabilités en tant que Relationship Fundraiser :
1. Vous êtes en charge de piloter la stratégie des grands donateurs et fondations privées et conduisez le plan d’action qui en découle (identification, sollicitation, fidélisation) :

Vous vous créez un réseau pour rechercher activement de nouveaux grands donateurs (organisation de moments de rencontre, participation à des évènements, upgrade de donateurs existants, etc.)
Vous êtes la personne de contact clé pour les grands donateurs existants. Vous cultivez et
entretenez des relations, dans le but de créer des relations solides, personnelles et durables
(rencontres, visites sur place, contacts par téléphone et/ou e-mails)
Vous êtes responsable de l'engagement personnel et financier des donateurs et leur fournissez des projets et des rapports personnalisés
Vous recherchez activement et répondez à des appels de fondations privées ; vous rédigez et coordonnez, avec l’équipe des projets belges et internationaux, les dossiers et rapports demandés pour ces appels
Vous travaillez dans le respect des règles éthiques


2. Vous évaluez et suivez de près les résultats de vos actions et vous vous basez sur ces conclusions pour ajuster le plan d’action.
Vos compétences en tant que Relationship Fundraiser :

 • Vous êtes diplômé∙e en communication, marketing, économie ou sciences politiques et sociales
 • Vous avez au moins 10 années d'expérience pertinente en collecte de fonds, relationsclients/commerciales ou activités similaires (ex. dans le private banking, l’immobilier, …)
 • Vous parlez couramment français et néerlandais et avez une bonne connaissance de l’anglais
 • Vous assurez un bon équilibre entre l’aspect commercial et le contact humain avec les donateurs
 • Vous avez d’excellentes compétences sociales, de communication (orale et écrite) et de vente.
 • Vous aimez être en contact avec les donateurs et les convaincre de nous soutenir (donner des présentations, les motiver, etc.)
 • Vous êtes un∙e teamplayer, mais vous savez également travailler de manière autonome
 • Vous êtes flexible et, si nécessaire, vous êtes prêt∙e à rendre visite aux donateurs en dehors des heures de bureau
 • Vous maitrisez la suite Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, Powerpoint)
 • Si un collègue a besoin d’un coup de main, vous êtes toujours prêt∙e à aider !
 • Vous adhérez aux valeurs de SOS Village d’Enfants et vous êtes passionné∙e par nos projets
 •  Vous avez un permis de conduire B

Et si vous ne vous reconnaissez pas directement dans ces qualifications, mais que vous êtes persuadé∙e d’être capable de remplir cette fonction, n’hésitez pas à vous présenter et à nous convaincre des bonnes raisons pour lesquelles nous devrions vous engager !

Nous vous offrons :

 • Un contrat à temps plein (100%) ou partiel (80%), à durée indéterminée
 • Une rémunération compétitive avec plusieurs avantages sociaux
 • Lieu de travail : Bruxelles + télétravail possible
 • Une opportunité passionnante de développer la récolte de fonds, en contribuant activement à l'amélioration des droits et du bien-être des enfants et de leurs communautés, au sein d'une équipe hautement motivée, professionnelle, engagée et internationale
 • Entrée en fonction : dès que possible

Si cette fonction vous intéresse, envoyez directement votre CV, votre lettre de motivation et 3 références avant le 14 octobre 2022 à job@sos-villages-enfants.be en indiquant le titre de la fonction dans le sujet du mail.
Pour plus d’informations, surfez sur https://www.sos-villages-enfants.be/jobs-et-stages

Close