Plan International België zoekt een/ cherche un.e Fundraising Director (M/V/X)

Plan International België zoekt een/ cherche un.e Fundraising Director (M/V/X)

23 November 2022

Plan International België zoekt een/ cherche un.e Fundraising Director (M/V/X)

Plan International België werkt al meer dan 35 jaar aan een wereld die rechtvaardig en veilig is voor alle kinderen. Alle kinderen hebben recht op onderwijs en kansen. Die rechtvaardigheid begint bij dezelfde kansen voor meisjes en jongens. Meisjes worden nog te vaak achtergesteld en gediscrimineerd, soms zelfs bedreigd en mishandeld.

Plan International Belgique travaille depuis plus que 35 ans à la création d'un monde équitable et sûr pour tous les enfants. Tous les enfants, garçons et filles, ont le droit de jouir d’une éducation de qualité et d’opportunités de développement personnel. Cependant, à travers le monde, les filles sont encore trop souvent défavorisées, discriminées, parfois même maltraitées.

La version française se trouve ci-dessous

Plan International België maakt deel uit van een ambitieuze internationale federatie met projecten in bijna 80 landen (waaronder België). Met onze projecten genereren we impact, via beleidsbeïnvloeding, sensibilisering en projecten met en voor kinderen en jongeren.

Plan International België is een sterk groeiende organisatie. Tijdens de laatste 5 jaar steeg ons inkomen van 14 miljoen naar 20 miljoen en groeiden we van 40 naar meer dan 65 zeer gedreven collega’s.

Om de straffe ambities van Plan International België nog sterker te vertalen naar een betere toekomst voor kinderen en jongeren, zijn we op zoeknaar een enthousiaste, waardengedreven en vaardige Fundraising Director (v/m/x).

JE rol als Fundraising Director

Dankzij een succesvolle fondsenwerving creëren wij kansen voor kinderen wereldwijd. Tienduizenden trouwe donateurs geven onze organisatie kleur en kracht. Nieuwe private en corporate donateurs aantrekken en de relaties met nieuwe en bestaande donateurs onderhouden en versterken wordt de kern van je opdracht.

Als Fundraising Director ben je eindverantwoordelijk voor het uitwerken, implementeren en opvolgen van een fondsenwervende, loyauteits- en retentiestrategie in lijn met de meerjarenstrategie van Plan International België.

Je ontwikkelt nieuwe fondsenwervende producten voor zowel private als corporate donors. Je werkt een bijhorende strategische communicatievisie uit om deze producten succesvol te implementeren. Je optimaliseert en ontwikkelt een kwalitatief databeheer.

Je werkt hiervoor direct samen met alle andere afdelingen van onze organisatie, met name Marketing & Communication, Data & Systems, International Programmes, Policy & Social change en Strategy & Innovation. Je verwerft snel inzicht in de activiteiten van andere departementen en identificeert opportuniteiten tot samenwerken om onze fundraisinginkomsten, de kwaliteit en impact continu te verhogen.

Jouw aanpak draagt bij tot de uitbouw van een sterke Plan Community en bekendheid van onze organisatie en haar werk.

Als Director beschik je over zeer goede people management skills, met een sterke focus op mensen en cultuur door middel van strategische resourcing, ontwikkeling van talenten en een coachende aanpak. Je zorgt ervoor dat medewerkers op alle niveaus zich gemachtigd en ondersteund voelen om op hun best te presteren binnen een positieve en stimulerende werkomgeving, en trots zijn op het werk dat ze leveren.

Je bent een rolmodel voor op waarden gebaseerd leiderschap en samenwerking. Je verdedigt de waarden van de organisatie, zowel intern als extern. 

 

Je hebt ervaring in het uittekenen van een strategische koers en het implementeren ervan op inspirerende wijze. Budgetten en monitoring van ROI schrikken je niet af, zij maken vast onderdeel uit van je analyse en aanpak.

Je hebt een goed netwerk dat je uitbouwt in functie van onze activiteiten en weet hoe je doelgericht en efficiënt externe commerciële partners (dienstverleners) kan enthousiasmeren en inzetten voor onze activiteiten.

Binnen de internationale federatie leg je contacten met je peers wereldwijd en identificeer mogelijkheden tot schaalvergroting en future proof werken.

Bovendien vertegenwoordig je onze organisatie binnen het Belgische NGO-landschap en het Consortium 12-12. Je bouwt ook daar een goed netwerk uit, gericht op samenwerking met andere NGO’s binnen de federaties waar Plan International deel van uit maakt.

Als lid van het directiecomité van Plan International België zet je mee de koers uit voor de hele organisatie en kan je departement-overstijgende belangen identificeren en behartigen.

Je profiel

Opleiding

 • Masterdiploma Economie, Bedrijfskunde, Marketing, Sales, Communication, of gelijkwaardig door ervaring.

Kennis en ervaring

Je hebt:

 • 8 à 10 jaar relevante ervaring in een expert/managementpositie waarvan minimaal 6 jaar in een managementfunctie.
 • 8 à 10 jaar ervaring in fundraising en/of verkoop B2C met aantoonbare successen. Je bent up-to-date met de laatste trends.
 • Ervaring met communicatie en marketing, waaronder digitaal, in een fondsenwervende of vergelijkbare context. Je bent eveneens in staat om hierrond jouw bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en implementatie van een communicatiestrategie.
 • Minimaal vijf jaar ervaring in people management en het brengen naar een hoger niveau van je team.
 • Aantoonbare ervaring en succesvol in het ontwikkelen van een lange termijnstrategie en -visie, evenals de roll-out die gericht is op groei, fondsen- en/of klantenwerving en -binding en een sterke naamsbekendheid, binnen een snel evoluerende (digitale) context.
 • Ervaring met budgetbeheer en het behalen van vooropgestelde succesvolle ROI.

Vaardigheden en attitude

 • Je wordt warm van het behalen van concrete resultaten op een kwalitatieve manier.
 • Je bent een ondernemer, hebt een neus voor kansen en opportuniteiten en speelt daar tactisch en strategisch op in.
 • Het is voor jou vanzelfsprekend om je team nauw te betrekken bij het behalen van resultaten in het kader van onze missie en je bent de drijfveer voor hun enthousiasme en professionele groei.
 • Je omarmt het belang van fiere donateurs, ambassadors en vrijwilligers op het terrein.
 • Als lid van het managementteam ben je een bruggenbouwer en zie je belangen die jouw departement overstijgen. Je werkt graag samen en transversaal met andere teams binnen de organisatie en met externe partners.
 • Jouw leadershipscapaciteiten zet je in op een waardengedreven en inspirerende manier en in functie van het team en de gehele organisatie.
 • Je wilt bij een NGO werken en meer specifiek bij déze NGO omdat je in haar missie gelooft. Je wilt een ambassadeur voor Plan International België zijn. Werkervaring bij een NGO is een troef.
 • Om vlot met je collega’s en onze doelgroepen te kunnen communiceren, ben je zeer goed drietalig: Frans, Nederlands en Engels.
 • Je hebt ervaring met het gebruik en de toepassing van CRM-systemen.

Persoonlijk profiel en competenties:

 • Kerncompetenties
  • Hebben van een ‘digital mindset’
  • Objectieven behalen
  • Innovatieve en ondernemende instelling
  • Basiskennis kinderrechten, meisjesrechten en genderthematiek
  • Samenwerken
  • Organisatiebetrokkenheid tonen
  • Zich gedragen volgens de kernwaarden van Plan International België
 • Functie specifieke competenties
  • Visie ontwikkelen voor ganse organisatie
  • Beheren van het departement (inclusief people en finance)
  • Innoveren en digitale transformatie integreren
  • Meewerken aan uitbouw sterke transversale teams
  • Beslissen
  • Motiveren
  • Team aansturen
  • Conceptualiseren
  • Netwerken - relaties leggen (intern, binnen de internationale Plan International federatie en binnen/buiten de sector)
  • Beïnvloeden (recognised voice)
 • Andere:
  • Bereid om eventuele veldbezoeken te doen

Ons aanbod

 • Een divers en ervaren team in een organisatie met een duidelijke strategie.
 • Een maatschappelijk geëngageerde werkomgeving met een uitstekende reputatie en zo’n 65 hoogopgeleide en gedreven mensen.
 • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling in een zowel Belgische als internationale context.
 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, een binnen de ngo-sector competitieve verloning aangevuld met extralegale voordelen (groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, volledige terugbetaling woon-werkverkeer via openbaar vervoer, GSM en abonnement voor professioneel gebruik, forfaitaire onkostenvergoeding).

Plan International is gelegen in het hartje van Brussel, naast het Centraal Station.

Geïnteresseerd?

Dan horen we graag van je! Stuur je CV en motivatiebrief naar job@planinternational.be met als referentie “Fundraising Director” ten laatste op 15 december 2022.

Als onderdeel van ons beleid inzake de bescherming van kinderen en jongeren, vragen wij aan elke werknemer om een uittreksel uit het strafregister aan ons voor te leggen (model 2).

 Voor Plan International zijn gelijke kansen heel belangrijk! We selecteren jou daarom op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je leeftijd, afkomst, geslacht, seksuele identiteit, religie of andere criteria die geen verband houden met de functie.

 Voor meer informatie over onze organisatie: https://www.planinternational.be/nl

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Plan International Belgique cherche un.E Fundraising Director (f/h/X)

Plan International Belgique travaille depuis plus que 35 ans à la création d'un monde équitable et sûr pour tous les enfants. Tous les enfants, garçons et filles, ont le droit de jouir d’une éducation de qualité et d’opportunités de développement personnel. Cependant, à travers le monde, les filles sont encore trop souvent défavorisées, discriminées, parfois même maltraitées.

Plan International Belgique fait partie d'une fédération internationale ambitieuse qui a des projets dans près de 80 pays (dont la Belgique). Nos projets génèrent un impact en influençant les politiques, en sensibilisant et en réalisant des projets avec et pour les enfants et les jeunes.

Plan International Belgique est une organisation en pleine croissance. Au cours des cinq dernières années, nos revenus ont augmenté de 14 à 20 millions et nous sommes passés de 40 à plus de 65 collègues très engagé.e.s.

 

Afin de réaliser ses grandes ambitions et concrétiser sa mission en faveur des enfants et des jeunes, Plan International Belgique cherche un.e Fundraising Director, enthousiaste, animé.e par des valeurs et compétent.e. (f/h/x).

Votre rôle en tant que Fundraising Director

Grâce à une collecte de fonds réussie, nous créons des opportunités pour les enfants dans le monde entier. Des dizaines de milliers de donateur.trice.s fidèles portent les couleurs de Plan et apporte leur soutien à notre organisation. Attirer de nouveaux.elles donateur.trice.s corporates et privé.e.s, entretenir et approfondir des relations avec les donateur.trice.s nouveaux.elles et existant.e.s sera le cœur de votre travail.

En tant que Fundraising Director, vous êtes responsable du développement, de la mise en œuvre et du suivi d'une stratégie de collecte de fonds, de fidélisation et de rétention en accord avec la stratégie à long terme de Plan International Belgique.

Vous développez de nouveaux produits de collecte de fonds destinés aux donateur.trice.s privés.es et corporates. Vous élaborez et déployez une vision de communication stratégique afin de réussir la mise en œuvre de ces produits. Vous optimalisez et développez la gestion des données qualitatives.

Vous travaillez directement avec tous les autres départements de notre organisation, en particulier Marketing & Communication, Data & Systems, International Programmes, Policy & Social change et Strategy & Innovation. Vous vous familiarisez rapidement avec les activités des autres départements et identifiez les possibilités de collaboration afin d’augmenter continuellement les revenus, la qualité et l'impact de nos collectes de fonds.

Votre approche contribue au développement d'une solide communauté Plan, à la notoriété de l'organisation et à nos actions.

En tant que Director, vous avez de solides compétences en gestion d’équipe, en mettant l'accent fort sur les personnes et la culture par le biais du resourcing stratégique et du développement des talents. Vous veillez à ce que les collaborateur.trice.s à tous les niveaux se sentent aptes et soutenu.e.s pour donner le meilleur d'eux.elles-mêmes dans un environnement de travail positif et stimulant, et qu'ils.elles soient fier.ère.s du travail qu'ils.elles fournissent.

Vous êtes un exemple de leadership axé sur des valeurs et de collaboration. Vous défendez les valeurs de l'organisation, tant en interne qu'en externe.

Vous avez de l'expérience dans l'élaboration d’un plan stratégique et de sa mise en œuvre de manière inspirée. Le suivi des budgets et le ROI ne vous effraient pas, ils constituent un élément constant de votre analyse et de votre approche.

Vous disposez d'un bon réseau que vous développez en fonction de nos activités et vous savez comment enthousiasmer et engager de manière ciblée et efficace des partenaires commerciaux externes (prestataires de services) pour nos activités.

Au sein de la fédération internationale, vous établissez des contacts avec vos pairs dans le monde entier, vous identifiez les possibilités de levier, et du travail « future proof ».

De plus, vous représentez notre organisation au sein du paysage des ONG belges et du Consortium 12-12. Vous établissez un bon réseau, axé sur la coopération avec d'autres ONG au sein des fédérations auxquelles Plan International appartient.

En tant que membre du Comité exécutif de Plan International Belgique, vous contribuez à définir le cap à suivre pour l'ensemble de l'organisation et vous êtes en mesure d'identifier et de promouvoir les intérêts au-delà de votre département.

Votre profil

Formation

 • Diplôme de master en économie, gestion d’entreprise, marketing, vente, communication ou équivalent par expérience.

Connaissance et expérience

Vous avez :

 • 8 à 10 ans d'expérience pertinente dans une position d'expert ou de management, dont au moins 6 ans dans une fonction de management.
 • 8 à 10 ans d'expérience dans la collecte de fonds et/ou la vente (B2C) avec un succès démontrable. Vous êtes au courant des dernières tendances.
 • Expérience en matière de communication et de marketing, y compris numérique, dans un contexte de collecte de fonds ou similaire. Vous êtes également en mesure de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une stratégie de communication autour de ces domaines.
 • Au moins 5 ans d’expérience dans la gestion d’équipe et dans le développement votre équipe.
 • De l’expérience et du succès avéré dans le développement d'une stratégie et d'une vision à long terme. Ainsi que dans le déploiement de celle-ci, axé sur la croissance, l'acquisition et la rétention de fonds et/ou de client.e.s et sur une forte notoriété de la marque, dans un contexte (digital) en évolution rapide.
 • De l'expérience dans la gestion budgétaire et dans la réussite des ROI prédéfinis.

Compétences et attitude :

 • Vous êtes orienté.e résultat de manière qualitative.
 • Vous avez l'esprit d'entrepreneur et le flair pour identifier les opportunités, que vous exploitez avec un talent tactique et stratégique.
 • Vous trouvez naturel d'impliquer étroitement votre équipe dans l'obtention de résultats dans le cadre de notre mission et vous êtes le moteur de leur enthousiasme et de leur croissance professionnelle.
 • Vous reconnaissez l'importance des donateur.trice.s, des ambassadeur.drice.s et des bénévoles engagé.e.s sur le terrain.
 • Vous souhaitez être ambassadeur.drice de Plan International Belgique.
 • En tant que membre du management team, vous souhaitez construire des ponts et faire évoluer l’organisation au-delà des intérêts des différents départements. Vous aimez collaborer et travailler de manière transversale avec d'autres équipes au sein de l'organisation et avec des partenaires extérieurs.
 • Vous déployez vos compétences de leadership dans le respect des valeurs et de façon inspirante, en faveur de l'équipe et de l’entièreté de l'organisation.
 • Vous voulez travailler pour une ONG et plus précisément pour cette ONG parce que vous croyez en sa mission. Une expérience professionnelle dans une ONG est un atout.
 • Afin de pouvoir communiquer facilement avec vos collègues et nos groupes cibles, vous maîtrisez couramment les langues :  néerlandais, français et anglais. 
 • Vous avez de l'expérience dans l'utilisation de systèmes de CRM.

Profil personnel et compétences

 • Compétences de base
 • Avoir un "état d'esprit numérique".
 • Atteindre les objectifs
 • Esprit d'innovation et d'entreprise
 • Connaissance de base des droits de l'enfant, des droits des filles et des questions de genre
 • Collaborer
 • Montrer un engagement organisationnel
 • Se comporter en accord avec les valeurs fondamentales de Plan International Belgique
 • Compétences spécifiques à la fonction
 • Développer une vision pour l'ensemble de l'organisation
 • Gestion du département (y compris au niveau humain et financier)
 • Intégrer l'innovation et la transformation numérique
 • Contribuer au développement d'équipes transversales solides
 • Décider
 • Motiver
 • Gérer une équipe
 • Conceptualiser
 • Réseautage - Établir des relations (en interne, au sein de la fédération Plan International au niveau international et dans/hors du secteur)
 • Influenceur (‘recognised voice’-voix reconnue)
 • Autre :
 • Volonté de faire des visites de terrain occasionnelles

Notre offre

 • Une équipe expérimentée et diversifiée au sein d'une organisation conduite par une stratégie claire.
 • Un environnement de travail socialement engagé, bénéficiant d'une excellente réputation et comptant quelque 65 collaborateur.trice.s motivé.e.s, de formation supérieure.
 • De l'espace pour le développement personnel, dans un contexte à la fois belge et international.
 • Un contrat de travail à temps plein à durée indéterminée, une rémunération compétitive dans le secteur des ONG, assortie d'avantages extralégaux (assurance groupe, assurance hospitalisation, titres-repas, remboursement à 100% du trajet domicile-lieu de travail pour l’utilisation des transports en commun, GSM et abonnement téléphonique professionnels, frais forfaitaires).

Plan International Belgique se situe au cœur de Bruxelles, à côté de la gare centrale.

Intéressé(e) ?

Vous pensez être fait.e pour ce job ? Envoyez votre CV accompagné d'une lettre de motivation avant le 15 décembre 2022 à job@planinternational.be, en mentionnant la référence « Fundraising Director ».

Dans le cadre de notre politique de protection et de sauvegarde de l'enfance, nous demandons à chaque employé de nous soumettre un extrait de casier judiciaire (modèle 2).

L'égalité des chances est très importante pour Plan International ! Nous vous sélectionnons donc sur base de vos qualités et compétences, indépendamment de votre âge, de votre origine, de votre sexe, de votre identité sexuelle, de votre religion ou d'autres critères sans rapport avec le poste.

Pour plus d'informations sur notre organisation : https://www.planinternational.be/fr

 

Close