Belgische fondsenwervers waarschuwen voor gevolgen wetsvoorstel register giften van en naar buitenland

Belgische fondsenwervers waarschuwen voor gevolgen wetsvoorstel register giften van en naar buitenland

15 April 2019

Belgische fondsenwervers waarschuwen voor gevolgen wetsvoorstel register giften van en naar buitenland

Op 26 maart 2019 werd een wetsvoorstel goedgekeurd bij de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot giften en de jaarrekeningen van verenigingen en stichtingen. Dit wetsvoorstel voorziet onder meer in de verplichting voor alle verenigingen en stichtingen tot het houden van een register van de inkomende en uitgaande giften, van en naar het buitenland door buitenlandse verenigingen met een bijkantoor in België. Het voorstel werd ingediend met als doel verschillende vormen van criminaliteit, zoals oplichting, witwassen en financiering van terrorisme te kunnen voorkomen en bestrijden. Een legitiem doel, maar de Fundraisers Alliance Belgium waarschuwt voor de grote gevolgen die dit wetsvoorstel kan hebben voor fondsenwervende organisaties.

Gevolgen voor fondsenwervende organisaties

Iedere fondsenwervende organisatie zal in het register voor elke donatie - hoe klein ook -  volgende zaken moeten bijhouden: datum van ontvangst of verzending, de naam, voornaam en woonplaats van de tegenpartij of, ingeval het een rechtspersoon betreft, naam, ondernemingsnummer, rechtsvorm en adres van de zetel, transactiegegevens en bijzonderheden betreffende de transactie.

De Fundraisers Alliance Belgium (FAB) begrijpt dat dit wetsvoorstel niet geschreven is met het oog op het viseren van onverdachte westerse goede doelen en is ook voor volledige transparantie, toch zou de impact ervan op alle fondsenwervende goede doelen, stichtingen… immens zijn. Enkel kleine VZW’s of stichtingen die voor minder dan 3000 euro giften ontvangen uit het buitenland of bestemd voor het buitenland zullen het register niet moeten bijhouden.

FAB is sterk gekant tegen het wetsvoorstel en wel om deze redenen:

  1. Het wetsvoorstel druist in tegen de vrijheid van vereniging en de cruciale rol die fondsenwerving en geven hierin spelen. Initieel draait dit wetsvoorstel rond het bestrijden van terrorisme, maar welke garantie hebben we dat goede doelen en hun schenkers die kritisch staan tegenover een bepaald aspect van het regeringsbeleid hiermee niet geviseerd worden?
  2. Het recht op privacy van de schenkers wordt geschonden door dit wetsvoorstel. De vertrouwensrelatie tussen een organisatie en zijn schenkers is cruciaal en wordt geschonden als de privacy van de schenker niet langer gegarandeerd is. De maatregel is disproportioneel.  Alle organisaties worden aan deze regels onderworpen terwijl er slechts een kleine minderheid met criminele intenties mee te raken valt. Bovendien is de kans groot dat die minderheid onder de radar gaat naar aanleiding van dit voorstel.
  3. De extra administratieve lasten die het giftenregister met zich zou meebrengen zijn niet te overzien. Niet enkel de verenigingen, ook de ambtenaren die controle zullen moeten uitvoeren zullen extra tijd, middelen en mensen nodig hebben.
  4. Vrijwilligers bij kleine vzw’s kunnen afgeschrikt worden door alle extra veiligheidsmaatregelen en plichten die de overheid de fondsenwervende organisaties oplegt. 

Op 24 april 2019 om 14u15 vindt er een plenaire zitting plaats waarin het desbetreffende wetsvoorstel besproken wordt. 

Het advies van FAB over het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de giften en jaarrekeningen van verenigingen en stichtingen vind je hier.

Close