De impactCoalitie zet verder in op het vrijmaken van tijd en middelen voor een optimale werking van jouw organisatie

De impactCoalitie zet verder in op het vrijmaken van tijd en middelen voor een optimale werking van jouw organisatie

27 September 2022

De uitdagingen voor de goede doelensector zijn talrijk. Dat werd nogmaals duidelijk bij de lancering van de impactCoalitie in april dit jaar. Onze lijst van knelpunten is gebaseerd op drie pijlers: tijd winnen, vrijgevigheid stimuleren en betere regels bekomen voor fondsenwerving. De impactCoalitie blijft zich inzetten voor een oplossing voor elk van deze knelpunten, maar zal zich de komende weken en maanden focussen op enkele specifieke zaken.

De 9 aangesloten organisaties binnen de impactCoalitie verenigen zich om te ijveren voor: minder tijdsverlies bij administratie en formaliteiten, een meer giftenvriendelijke fiscaliteit en een betere en meer moderne regelgeving voor fondsenwerving. Woensdag 7 september kwamen de partners uit het samenwerkingsverband impactCoalitie nogmaals samen.

Om doeltreffender te werken beslist de impactCoalitie in eerste instantie te focussen op volgende punten uit de lijst van uitdagingen

 1. Administratieve vereenvoudiging en digitalisering voor verenigingen en stichtingen
 • Portaal e-griffie van FOD justitie uitbreiden, zodat ook onderhandse wijzigingsakten elektronisch en gratis kunnen neergelegd worden
 • Digitalisering van aangifte van patrimoniumtaks
 • Vereenvoudiging van aangifte van rechtspersonenbelasting
 • Veralgemeende gratis neerleggingsplicht voor jaarrekeningen van vzw’s bij Balanscentrale van NBB. Eventueel bij e-griffie voor kleine en micro vzw’s

  2. Vereenvoudiging van verificatie van Ultieme Begunstigden (“Direct flow”)

  Neerlegging griffie van bestuurders en mandaathouders
  - Publicatie in BS en opname in KBO, met ID-controles
  - UBO-register automatisch invullen en aanpassen en nodige bewijsstukken automatisch aanleveren adhv gegevens gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (KBO)
  - Verificatie door banken van Ultieme Begunstigden door consultatierecht van UBO-register

  3. Het Wetboek Vennootschappen & Verenigingen en het begrip winstoogmerk

  4.
  Permanente verhoging van de belastingaftrek voor giften naar 60%.
  De belastingvermindering van 45% in België is lager dan in onze buurlanden. Zijn zulke verschillen nog verdedigbaar in Europa, met haar stijgend supranationaal betalingsverkeer, met inbegrip voor giften ?


In de komende maanden wint de impactCoalitie verder advies in bij experten inzake bovengenoemde uitdagingen. Zo stappen we met onderbouwde argumentatie richting de bevoegde instanties om onze zaak te bepleiten. Daarnaast maken we een oefening om te zien hoe we in de toekomst structurele mankracht kunnen financieren voor de belangenbehartiging voor bovenstaande zaken.

Veel van de bovengenoemde juridisch technische zaken behoren niet tot de dagdagelijkse taken van de fondsenwervers zelf. We vinden het wel belangrijk te werken aan de verbetering van de administratieve rompslomp omdat deze zaken voor de organisaties van onze leden grote tijdverliezers zijn. Tijd die niet besteed kan woren aan wat echt belangrijk is. Daarom steunt FAB het werk van de impactCoalitie. 

Heb je zelf ideeën of wil je iets delen in verband met bovenstaande uitdagingen? Laat het ons zeker weten.

Deelgenoten van het samenwerkingsverband  impactCoalitie:
Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) vzw - https://www.vef-aerf.be 
Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen (BFFS) vzw - https://www.stichtingen.be 
De Verenigde Verenigingen vzw - https://www.deverenigdeverenigingen.be 
ACODEV asbl - https://www.acodev.be 
ngo-federatie vzw - https://www.ngo-federatie.be 
De Federatie vzw - https://www.defederatie.org 
Federation of European and International Associations established in Belgium (FAIB) asbl - https://faib.org 
Fundraisers Alliance Belgium vzw - https://www.fundraisersalliancebelgium.be 
Fundraisers Forum asbl - https://www.fundraisers.be

Close